Konferencja w MPiPS

Ogłoszenia PTBG: Spotkania, konferencje, nowości itp. Dyskusja o organizacji i działalności PTBG itp.

Moderatorzy: Jerzy Szeja, Augustyn Surdyk, Stanisław Krawczyk

Konferencja w MPiPS

Postprzez Jerzy Szeja » So gru 08, 2007 8:38 pm

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 grudnia br. odbędzie się w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej konferencja nt. bezpiecznego używania przez dzieci maszyn informatycznych, w tym internetu i gier komputerowych. Dla członków PTBG istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu.
Z ramienia MPiPS organizatorem jest p. Rafał Lew-Starowicz.
Referaty wygłoszą m.in. członkowie PTBG:
Dominika Urbańska-Galanciak,
Mirosław Filiciak
i niżej podpisany.

Serdecznie zapraszamy, chętnych członków PTBG proszę o kontakt mailowy.
Serdecznie pozdrawiam!
Jerzy Szeja
Jerzy Szeja
Badacz Gier
 
Posty: 701
Dołączył(a): Pn sty 17, 2005 11:52 pm
Lokalizacja: Łochów

Postprzez Jerzy Szeja » Cz wrz 11, 2008 5:01 pm

To samo ministerstwo zaprosiło PTBG do prac nad aktami legislacyjnymi oraz aktami innego rzędu (w tym samoregulującymi porozumieniami producentów) w kwestii ochrony młodocianych przed niewłaściwymi treściami. Powołano cztery grupy robocze:
- aktów legislacyjnych;
- ds. kampanii społecznych i zmian w oświacie;
- ds. telewizji;
- ds. mediów interaktywnych (w tym gier);
- ds. telefonii komórkowej.
PTBG jest reprezentowane przez Kol. Mirosława Filiciaka i przeze mnie. Wśród zaproszonych do współpracy jest też Kol. Dominika Urbańska-Galanciak (ale nie z ramienia PTBG).
Serdecznie pozdrawiam!
Jerzy Szeja
Jerzy Szeja
Badacz Gier
 
Posty: 701
Dołączył(a): Pn sty 17, 2005 11:52 pm
Lokalizacja: Łochów

Postprzez Jerzy Szeja » Śr paź 22, 2008 1:58 pm

Odbyło się już jedno zebranie generalne i po 1-2 zebrania poszczególnych podkomisji. Wraz z konsultacjami dodatkowymi i analizami dokumentów zajmuje to sporo czasu.
Ponieważ być może niektórych z forumowiczów interesuje ta sprawa, wklejam poniżej jeden z dokumentów - stanowisko naszego rządu określone po zapytaniu przesłanym z Brukseli. Moim zdaniem niektóre sformułowania mogą być przydatne przy np. wstępach do prac licencjackich i magisterskich nt. gier komputerowych.
Trochę to może miejscami dziwnie wyglądać, bo dokument jest w tabeli, która tutaj by się nie zmieściła. Ale chyba da się zrozumieć:
"
STANOWISKO RZĄDU

I. METRYKA DOKUMENTU
Tytuł
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the protection of consumers, in particular minors, in respect of the use of video games

Data przekazania dokumentu przez Sekretariat Generalny Rady UE Data przyjęcia stanowiska przez Komitet Europejski Rady Ministrów
28 kwietnia 2008 r. 13 czerwca 2008 r.
Sygnatury
Komisja Europejska COM(2008) 207 Rada UE
8805/08

Instytucja wiodąca
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Instytucje współpracujące
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

II. CEL DOKUMENTU
Gry wideo stanowią jeden z ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu Europejczyków w różnych grupach wiekowych i społecznych. Mimo typowo rozrywkowego przeznaczenia, najlepsze gry wideo stanowią również źródło innych korzyści, między innymi rozwijając zdolności strategiczne i analityczne oraz umożliwiając młodym ludziom zapoznanie się z technologią informacyjną. Poza tym istnieją duże szanse na ukształtowanie się w Europie silnego rynku gier interaktywnych o specyficznym charakterze europejskim, który może mieć znaczący wkład w propagowanie zróżnicowania kulturowego. Wzrastająca popularność internetowych gier wideo stanowi również kluczowy czynnik w rozpowszechnianiu szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej trzeciej generacji.

Internet proponuje nowe formy wykorzystania mediów oraz kreuje nowe szanse dla zróżnicowania kulturowego, włącznie z grami wideo, jednak może stanowić również środek sprzyjający rozpowszechnianiu nielegalnych i – szczególnie w przypadku osób małoletnich – szkodliwych treści. Stanowi to wyjątkowe wyzwanie w kontekście zapewnienia ochrony młodych ludzi. System internetowy PEGI On-line, który został wdrożony w czerwcu 2007 r. i jest współfinansowany przez program „Safer Internet”, stanowi logiczne rozwinięcie systemu PEGI, zaprojektowanego w celu zapewnienia młodym ludziom lepszej ochrony przed nieodpowiednimi treściami gier oraz pomocy rodzicom w zrozumieniu ryzyka i potencjału szkodliwości, jakie niesie ze sobą owe środowisko.

W przedmiotowym Komunikacie Komisja Europejska:
- wzywa państwa członkowskie do uznania, że gry wideo stały się pierwszorzędnym środkiem przekazu oraz do dopilnowania, aby wysokie standardy swobody wypowiedzi i skuteczne proporcjonalne środki ochrony małoletnich były stosowane i wzajemnie się wzmacniały;
- wskutek tego wzywa państwa członkowskie do włączenia do ich systemów krajowych systemu informacji i klasyfikacji wdrożonego w ramach inicjatyw PEGI i PEGI On-line;
- wzywa sektor gier wideo i konsol do dalszego poprawiania systemów PEGI i PEGI On-line, a w szczególności do regularnego aktualizowania kryteriów dotyczących oceny i oznaczania wieku, w celu aktywniejszego promowania systemu PEGI oraz do wydłużenia listy sygnatariuszy;
- uznaje, że internetowe gry wideo niosą za sobą nowe wyzwania, takie jak rzeczywiste systemy kontroli wieku i możliwe zagrożenia dla młodych konsumentów związane z czatami powiązanymi z tymi grami oraz wzywa państwa członkowskie i zainteresowane podmioty do współpracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami;
- wzywa państwa członkowskie i zainteresowane podmioty do oceny możliwych negatywnych i pozytywnych skutków gier wideo, zwłaszcza wpływu na zdrowie;
- wzywa wszystkie zainteresowane podmioty zaangażowane w sprzedaż gier wideo w punktach sprzedaży detalicznej do przyjęcia w terminie dwóch lat ogólnoeuropejskiego kodeksu postępowania podczas sprzedaży gier małoletnim oraz zobowiązań służących podnoszeniu wiedzy na temat systemu PEGI wśród rodziców i dzieci, jak również w celu zapewnienia odpowiednich zasobów do wprowadzenia w życie przepisów tego kodeksu;
- zachęca państwa członkowskie i wszystkie zainteresowane podmioty do podejmowania inicjatyw służących poprawie umiejętności korzystania z mediów związanych z grami wideo, zgodnie z Komunikatem Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r.;
- wyraża zadowolenie z dalszych wysiłków, służących do osiągnięcia samoregulacyjnego i współregulacyjnego, ogólnoeuropejskiego systemu oceny wieku dotyczącego wszystkich mediów i popiera te wysiłki. Komisja zamierza w szczególności organizować spotkania organów zajmujących się klasyfikacją w celu wymiany dobrych praktyk w tym zakresie.
- wraz z organizacjami konsumenckimi zamierza wykorzystać istniejące sieci i platformy do podniesienia wiedzy na temat systemu PEGI i zaleceń zawartych w niniejszym Komunikacie.

III. DOKUMENTY POWIĄZANE
1) Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz. U. UE, L 332 z 18 grudnia 2007 r., s. 27)
2) Decyzja nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007) (Dz.U. UE, L 327 z 24 listopada 2006 r., s. 12)
3) Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych (Dz. U. UE, L 378 z 27 grudnia 2006 r., s. 72)
4) Komunikat Komisji w sprawie europejskiego podejścia do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym (KOM(2007) 833)

IV. STANOWISKO RZĄDU
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera ogólnoeuropejską wieloplatformową klasyfikację gier ze względu na wiek, która przyczyniłaby się do zapewnienia sprawnego działania rynku wewnętrznego i zapobiegania dezorientacji konsumenta.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera propozycję Komisji Europejskiej co do stosowania wysokich standardów swobody wypowiedzi i skutecznych, proporcjonalnych środków ochrony małoletnich.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie przygotowuje obecnie specjalnego ustawodawstwa dotyczącego gier wideo, a jedynie wspiera inicjatywy samoregulacji dystrybutorów wydawców gier w tym zakresie.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że system PEGI, który przyjął się również w Polsce, jest użyteczny i możliwy do wykonania oraz, że istnieje możliwość jego dalszego rozwoju, tym samym popiera postulaty zawarte w Komunikacie Komisji.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podziela opinię Komisji Europejskiej, iż wszystkie państwa członkowskie powinny wprowadzić do systemów krajowych, system informacji i klasyfikacji PEGI oraz PEGI On-line, tak by stał się on obowiązującym mechanizmem w całej Unii Europejskiej.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podziela opinię Komisji Europejskiej w zakresie konieczności sporządzania oceny możliwych negatywnych i pozytywnych skutków gier wideo, zwłaszcza wpływu na zdrowie.

V. UZASADNIENIE STANOWISKA RZĄDU
Jak podaje Komisja Europejska w 2006 r. europejski rynek gier wideo, obejmujących konsole oraz przenośne konsole gier wideo, gry na komputery PC i gry internetowe (w tym gry bezprzewodowe) przyniosły zyski ponad 6,3 mld euro. Oczekuje się, że do 2008 r. zysk ten wzrośnie do 7,3 mld euro. Wartość ta dorównuje połowie zysków całego europejskiego rynku muzycznego i przekroczyła już poziom rynku kinowego. Jest to najszybciej rozrastający się i najbardziej dynamiczny sektor europejskiego przemysłu, o stopie wzrostu wyższej od swojego odpowiednika w USA. Można też zaobserwować tendencję do bezpłatnego udostępniania internetowych wersji znanych gier wideo, której towarzyszy intensywna kampania reklamowa.

W przypadku innych mediów, najwyższe wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za formułowanie polityki stanowi swoboda wypowiedzi, zarówno twórców, jak i graczy. Wymaga to uwzględniania zmian na rynku. W rzeczy samej, gry wideo stanowią w coraz większym zakresie zjawisko obejmujące całe społeczeństwo. Grają w nie zarówno dzieci, jak i rodzice, można je znaleźć niemal wszędzie. Średnia wieku graczy w Europie rośnie. Ostatnimi czasy coraz więcej osób dorosłych gra w gry wideo o tematyce przeznaczonej dla dorosłego odbiorcy. Jednocześnie rządy państw członkowskich odpowiadają za zdrowie grających. Istnieje tu wyraźna potrzeba zapewnienia osobom małoletnim ścisłej ochrony. W związku z dużym wpływem psychologicznym gier wideo na osoby małoletnie, niezwykle ważne jest zapewnienie tym osobom właściwego bezpieczeństwa podczas ich użytkowania. Wymaga to w szczególności ustalenia poziomów dostępności gier wideo dla osób małoletnich i dorosłych.

Po szczegółowych konsultacjach w obrębie branży, społeczeństwa obywatelskiego (np. organizacji rodzicielskich i konsumenckich), jak również z grupami religijnymi, przyjęto samoregulujący system oceniania gier komputerowych PEGI (Pan European Games Information – ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier). PEGI to dobrowolny, samoregulujący system zaprojektowany w celu zapewnienia, aby osoby małoletnie nie były narażone na kontakt z grami, które są nieodpowiednie dla ich grupy wiekowej. System PEGI zastąpił wiele funkcjonujących do tej pory systemów klasyfikacji wiekowej jednym systemem dla całej Europy.

System PEGI wydaje się dawać dobre wyniki, a PEGI On-line jest także obiecującą inicjatywą, dzięki czemu system PEGI jest dobrym przykładem samoregulacji zgodnej z harmonogramem lepszych regulacji prawnych. W związku z tym, powinny być podejmowane dalsze wysiłki mające na celu podniesienie zaufania do gier wideo i poprawę ochrony małoletnich.

VI. STANOWISKO PARTNERÓW SPOŁECZNYCH
Dokument został umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o zgłaszanie uwag. Uwagi nie zostały zgłoszone.

VII. WNIOSKI
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z zadowoleniem przyjmuje „Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie ochrony konsumentów, w szczególności osób małoletnich, w kwestii korzystania z gier wideo” jako kolejny krok w zapewnieniu małoletnim odpowiedniej ochrony związanej z powszechnym dostępem gier wideo na rynku.
Serdecznie pozdrawiam!
Jerzy Szeja
Jerzy Szeja
Badacz Gier
 
Posty: 701
Dołączył(a): Pn sty 17, 2005 11:52 pm
Lokalizacja: Łochów

Postprzez Jerzy Szeja » Cz lis 27, 2008 2:56 pm

Opracowałem szerszy opis prac tejże Komisji i chyba tutaj jest najlepsze miejsce, aby to wkleić.


Przedstawiciele PTBG w osobach Przewodniczącego (dr Jerzy Szeja) oraz Zastępcy Przewodniczącego (dr Mirosław Filiciak) zostali zaproszeni do udziału w pracach Zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji nieletnich w elektronicznych środkach masowego przekazu, którego to spotkania odbywają się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prace te są spowodowane jednocześnie dążeniem rządu RP do odpowiedniej ochrony nieletnich w sytuacji istotnej zmiany kulturowej wynikającej z rozwoju środków społecznej komunikacji, jak i dyrektywami UE zmierzającymi do unormowania prawnego elektronicznych środków przekazu i zwiększenia bezpieczeństwa społeczeństw europejskich ze szczególnym uwzględnieniem młodocianych.
W dniu 11.09.2008 r. odbyło się główne spotkanie inicjujące prace z udziałem reprezentacji odpowiednich władz RP oraz odpowiedniego grona reprezentantów mediów elektronicznych, ruchów społecznych i zaproszonych ekspertów (w tym ww. członków ZG PTBG oraz członka Rady PTBG - dr Dominiki Urbańskiej-Galanciak, która to reprezentuje Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego).
Spotkaniu przewodniczyła Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Pani Elżbieta Radziszewska. Zastępca przewodniczącego Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Łukasz Rędziniak zrelacjonował przebieg konferencji Rady Europy w Sztokholmie, która dotyczyła przyszłości programu „Budowanie Europy z dziećmi i dla dzieci na lata 2009-11”.
W obrębia Zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji nieletnich w elektronicznych środkach masowego przekazu powołano podzespoły:
1. Podzespół ds. zmian legislacyjnych – w celu:
- Dostosowania prawa polskiego do unijnego w zakresie ochrony nieletnich.
- Wdrożenia przepisów mających na celu skuteczne zwalczanie pornografii dziecięcej i pedofilii, treści rasistowskich.
- Adaptacji rozwiązań mających na celu ułatwienie działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci instytucjom zajmujących się tą tematyką.
- Opracowania niezbędnych zmian w prawie polskim, wypracowanie treści porozumień pomiędzy rządem RP a dostawcami usług internetowych
- Prowadzenia współpracy międzynarodowej.
2. Podzespół ds. kampanii edukacyjnych i medialnych – w celu:
- Wymiany pomysłów dotyczących kampanii, wzmocnienie ich oddziaływania oraz objęcie patronatem przez KPRM. Jak edukować, współpraca z ekspertami.
- Aplikowania o środki unijne.
- Wprowadzania edukacji medialnej do szkół. Wykorzystanie gier w lekcjach w-f czy matematyki. „Komputer dla każdego”
- Zaproponowania zmian w Podstawach Programowych Kształcenia Ogólnego i Ustawie o Systemie Oświaty.
- Opracowania procedur postępowania wobec przypadków cyberbullingu w szkołach przez pedagogów, model współpracy z Policją.
3. Podzespół ds. regulacji telewizyjnych – w celu:
- Analizy obowiązków jakie nakłada na stacje telewizyjne polskie prawo i jakie inne rozwiązania prawne można stosować – OFCOM.
- Przygotowania polityki ochrony nieletnich w obliczu zmiany sposobu emisji programów na cyfrowy od 2015 r.
- Inicjowania badań na temat oglądalności TV przez młodych widzów i wpływu prezentowanych treści na rozwój nieletnich.
- Wypracowania jednolitego stanowiska nadawców w zakresie zasad ochrony nieletnich.
- Wypracowania technicznych sposobów ograniczania dostępu do niepożądanych treści w telewizji (np. stworzenia specjalnego panelu dla nieletniego użytkownika, określenia stosownych godzin emisji, oznaczenie programów).
4. Podzespół ds. bezpieczeństwa Internetowego i oprogramowania interaktywnego – w celu:
- Przyjęcia strategii działania na rzecz odpowiedniego oznaczania gier komputerowych i wideo w Polsce, przyjęcia karty zasad bezpieczeństwa serwisów społecznych.
- Opracowania zasad postępowania dla portali społecznościowych (jasny regulamin, możliwość wnoszenia skarg, możliwość kontaktu z prowadzącym portal).
- Zachęcania do wydzielenia przez ICP (Internet Content Providerów) serwisów z treściami obscenicznymi z ogólnej grupy usług.
- Blokowania witryn z pornografią dziecięcą.

- Wypracowania wspólnego modelu obsługi zgłoszeń.
5. Podzespół ds. bezpieczeństwa telefonicznego – w celu:
- Współpracy z siecią komórek INSAFE,
- Inicjowania przeprowadzenia badań na temat sposobów korzystania przez dzieci z telefonów komórkowych.
- Wypracowania sposobów utrudniania kontaktu nieletnich z niepożądanymi treściami.
- Przeciwdziałania spamom telefonicznym.
- Uświadamiania użytkownikom niebezpieczeństw.
- Umożliwienia zgłaszania nielegalnych treści i otrzymywanych spamów.

Członkowie PTBG biorą aktywny udział w posiedzeniach ww. podkomisji.
Serdecznie pozdrawiam!
Jerzy Szeja
Jerzy Szeja
Badacz Gier
 
Posty: 701
Dołączył(a): Pn sty 17, 2005 11:52 pm
Lokalizacja: Łochów

Spotkanie Komisji ds. Ochrony...

Postprzez Jerzy Szeja » Pn wrz 19, 2011 4:42 pm

Dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się ostatnie w tej kadencji zebranie. Choć tematyka została w pewnym zakresie rozszerzona, bo dotyczyła wszelkich treści niepożądanych w necie, nie tylko tych od/do niepełnoletnich, to było całkiem merytoryczne. Być może m.in. z powodu całkiem sensownego wystąpienia Romana Giertycha, który na zaproszenie min. Radziszewskiej omawiał kwestię ochrony dóbr osobistych we wpisach netowych - od strony stanowiska samorządu adwokackiego oraz jako pełnomocnik swej kancelarii prawnej (zajmują się m.in. powództwem ze strony ministra Sikorskiego w sprawie antysemickich wpisów na stronie netowego wydania jednej z gazet).
Wygląda, że kroją się nowe regulacje prawne w tym zakresie, ale raczej niezbyt szybko.
Serdecznie pozdrawiam!
Jerzy Szeja
Jerzy Szeja
Badacz Gier
 
Posty: 701
Dołączył(a): Pn sty 17, 2005 11:52 pm
Lokalizacja: Łochów


Powrót do Dyskusja o PTBG

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron