Statut PTBG

Ogłoszenia PTBG: Spotkania, konferencje, nowości itp. Dyskusja o organizacji i działalności PTBG itp.

Moderatorzy: Jerzy Szeja, Augustyn Surdyk, Stanisław Krawczyk

Statut PTBG

Postprzez Augustyn Surdyk » Śr sty 19, 2005 1:20 am

STATUT STOWARZYSZENIA
POD NAZWĄ
POLSKIE TOWARZYSTWO BADANIA GIER


I. NAZWA, CHARAKTER, TEREN DZIAŁALNOŚCI I SIEDZIBA TOWARZYSTWA

§ 1.
1. W oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie pod nazwą „POLSKIE TOWARZYSTWO BADANIA GIER” zwane w dalszym ciągu Statutu “Towarzystwem„.
2. Towarzystwo może także używać skrótu PTBG i nazwy w językach obcych.
§ 2.
Towarzystwo jest niezależną pozarządową organizacją społeczną skupiającą osoby zajmujące się szeroko pojmowaną problematyką gier.
§ 3.
1. Działalność Towarzystwa obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań
§ 4.
Towarzystwo używa pieczęci oraz odznak zawierających logo z napisem Polskie Towarzystwo Badania Gier.
§ 5.
Towarzystwo, za zgodą Walnego Zebrania wyrażoną w uchwale, może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym charakterze.

II. CELE DZIAŁANIA TOWARZYSTWA I ŚRODKI ICH REALIZACJI
§ 6.
1. Celem Towarzystwa jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, w ujęciu teoretyczno-praktycznym, również w dziedzinie dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych oraz ich zastosowania w edukacji i reedukacji na wszystkich jej poziomach.
2. W realizacji tych celów Towarzystwo może współpracować z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu.
§ 7.
Cele swe Towarzystwo realizuje poprzez:
a) udział i organizację spotkań i paneli naukowych oraz szkoleń poświęconych badaniu gier i zagadnieniom związanym z grami,
b) organizowanie i udział w imprezach związanych z badaniami gier, konferencjach, zjazdach, sympozjach i kongresach o charakterze naukowym lub popularnonaukowym poświęconym zagadnieniom gier,
c) odczyty referatów,
d) publikowanie prac naukowych, materiałów szkoleniowych, w tym biuletynów, periodyków, gazetek i innych materiałów stanowiących nośniki informacji leżących w polu zainteresowania Towarzystwa,
e) propagowanie idei gier, jako formy twórczego wykorzystania czasu,
f) projektowanie zainteresowania grami za pośrednictwem sieci Internet,
g) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych, dotyczących w szczególności zakresu odpowiadającego celom Towarzystwa,
h) przedkładanie władzom oświatowym materiałów dotyczących zastosowania gier w dydaktyce,
i) współpracę z towarzystwami naukowymi i pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą.

III. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 8.
Towarzystwo składa się z członków:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.
§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona pełni praw publicznych pragnąca realizować cele statutowe Towarzystwa, a w szczególności, pracownicy nauki, naukowo-dydaktyczni, nauczyciele, pracownicy instytucji wydawniczych i oświatowych, studenci oraz inne osoby działające w dziedzinie gier, posiadający odpowiednie kwalifikacje.
2. Członkiem zwyczajnym lub honorowym może być także obywatel obcego państwa nie mający miejsca zamieszkania w Polsce.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie ich pisemnej deklaracji i po stwierdzeniu ich kwalifikacji. O decyzji kandydat jest informowany pisemnie.
4. Od decyzji Zarządu Głównego odmawiającej przyjęcia w poczet członków Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.
§ 10.
1. Członkiem honorowym może zostać osoba wybitnie zasłużona dla Towarzystwa lub o dużym dorobku naukowym i praktycznym w dziedzinie stanowiącej przedmiot zainteresowania Towarzystwa. Członkostwo honorowe nadawane jest w drodze uchwały podejmowanej przez Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym.
2. Każdy Członek Towarzystwa ma prawo zgłoszenia kandydata na członka honorowego, kierując pisemny wniosek wraz uzasadnieniem do Zarządu Głównego przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. Wniosek taki powinien być poparty co najmniej 20 podpisami innych Członków Towarzystwa. Podczas głosowania w sprawie podjęcia uchwały w zakresie nadania tytułu honorowego członkostwa Towarzystwa wymagane quorum wynosi 50 % wszystkich członków uprawnionych do głosowania. W celu podjęcia uchwały wymagana jest zwykła większości głosów.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem obowiązku wpłacania składki członkowskiej.
§ 11.
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać:
a) osoba fizyczna, która spełnia wymogi § 9
b) osoba prawna, popierająca działalność Towarzystwa oraz deklarująca opłacanie składki członkowskiej i materialne wspieranie Towarzystwa, która otrzymała rekomendację co najmniej pięciu członków zwyczajnych i uzyskała aprobatę Rady.
2. Osoba prawna jest reprezentowana zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami reprezentacji.
3. Członek wspierający ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz z wyłączeniem szczególnych uprawnień zastrzeżonych wyłącznie dla członków zwyczajnych.
§ 12.
Członkowie mają obowiązek:
a) popierać cele Towarzystwa stosownie do postanowień Statutu.
b) wnosić do kasy Towarzystwa roczną składkę w wysokości określonej przez Walne Zebranie Towarzystwa.
c) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, uchwał i decyzji władz Towarzystwa
§ 13.
Każdy członek ma prawo:
a) brania udziału w pracach Towarzystwa, zjazdach, posiedzeniach, panelach naukowych i wykładach oraz innych formach aktywności Towarzystwa wymienionych w § 7
b) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
c) zgłaszać Zarządowi Głównemu wszelkie inicjatywy mające na celu realizację celów statutowych Towarzystwa,
d) otrzymywania materiałów przygotowywanych przez Towarzystwo.
e) korzystać z zasobów Towarzystwa na warunkach określonych przez Zarząd Główny
§ 14.
Członek może wystąpić z Towarzystwa na własną prośbę pisemną, skierowaną do Zarządu Głównego.
§ 15.
1. Wykluczeniu z Towarzystwa podlega członek:
a) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa pospolite umyślne lub działanie sprzeczne z interesem społecznym,
b) dopuszczający się czynów niegodnych lub działający na szkodę Towarzystwa.
c) który przez minimum dwa lata, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia władz Towarzystwa , nie wypełnia obowiązków określonych w § 12 Statutu.
2. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego, na pisemny wniosek dowolnego członka Towarzystwa poparty co najmniej 20 podpisami innych członków Towarzystwa, lub z inicjatywy własnej Zarządu.
3. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania.
4. Usunięcie członka z Towarzystwa nie zwalnia go z obowiązku wywiązania się ze wszystkich ciążących na członku umownych, rzeczowych i finansowych zobowiązań względem Towarzystwa.
IV. WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 16.
1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Główny,
c) Rada
2. Zarząd Główny i Rada wybierane są przez Walne Zebranie na okres 2 lat.
Walne Zebranie
§ 17.
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie obraduje przynajmniej raz na 2 lata w terminie i miejscowości wyznaczonej przez Zarząd Główny, o czym Zarząd informuje członków pisemnie, na stronie internetowej Towarzystwa, w czasopiśmie Towarzystwa lub w innym publikatorze o zasięgu krajowym, co najmniej na 14 dni wcześniej.
§ 18.
Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Główny:
a) z własnej inicjatywy, na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
b) na wniosek Rady,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Towarzystwa.
§ 19.
1. Prawo głosowania w Walnym Zebraniu mają:
a) członkowie zwyczajni i honorowi,
b) przedstawiciele członków wspierających.
2. Członkowie nie mogący wziąć udziału w Walnym Zebraniu może wyjątkowo upoważnić innego członka Towarzystwa do głosowania w jego imieniu. Odpowiednie upoważnienie pisemne powinno być doręczone Sekretarzowi Towarzystwa najpóźniej przed zatwierdzeniem porządku obrad. Sekretarz może odmówić honorowania upoważnienia w przypadku wątpliwości co do jego autentyczności lub istotnych uchybień formalnych.
3. Inne osoby mogą brać udział w Walnym Zebraniu jedynie z głosem doradczym, na wyraźne zaproszenie Zarządu Głównego.
4. Walnemu zebraniu przewodniczy Przewodniczący Zarządu Głównego, a w razie jego nieobecności jego zastępca. Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa może także wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
§ 20
Walne Zebranie:
a) podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
b) określa kierunki działalności Towarzystwa,
c) uchwala roczny budżet Towarzystwa,
d) wybiera :
- członków Zarządu Głównego,
- członków Rady,
w tym dokonuje wyboru na poszczególne funkcje w tych organach,
e) odwołuje członków Zarządu Głównego i Rady,
f) uchwala statut Towarzystwa i jego zmiany,
g) zatwierdza bilans i sprawozdania finansowe Towarzystwa,
h) podejmuje uchwały w sprawie przystąpienia Towarzystwa do innych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze,
i) ustala wysokość składki członkowskiej,
j) rozpatruje wnioski zgłoszone przez członków i władze oraz podejmuje uchwały w tej sprawie,
k) nadaje na wniosek Zarządu Głównego honorowe członkostwo Towarzystwa,
l) rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu Głównego o wykluczenie lub skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
m) podejmuje uchwały o utworzeniu terenowych jednostek organizacyjnych i ustala ich strukturę organizacyjną.
n) podejmuje uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku.
§ 21
Do prawomocności uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa potrzebna jest obecność połowy jego członków. Do tej ilości wlicza się członków nieobecnych, którzy upoważnili do głosowania w swoim imieniu członka obecnego, a upoważnienie to zostało zaakceptowane przez Sekretarza. W razie braku quorum, Sekretarz zwołuje Walne Zebranie w najbliższym możliwym terminie. Jego uchwały są prawomocne bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.
§ 22.
Głosowanie jest jawne, i odbywa się przez podniesienie rąk. Wybory do Władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim oraz równym. Przewodniczący może zmienić tryb jawności głosowania na żądanie przynajmniej jednego obecnego członka.
§ 23.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy głosowaniu przynajmniej połowy członków. W razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego. Uchwały Walnego Zebrania wykonuje Zarząd Główny.
Zarząd Główny
§ 24.
1. Zarząd Główny Towarzystwa :
a) jest władzą wykonawczą Towarzystwa i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków Towarzystwa,
b) kieruje działalnością Towarzystwa,
c) reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz,
d) przynajmniej raz w roku składa pisemne sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa,
e) podejmuje wszelkie decyzje wynikające ze Statutu lub upoważnienia Walnego Zebrania,
f) wnioskuje o nadanie członkostwa honorowego,
g) podejmuje zobowiązania finansowe w imieniu Towarzystwa,
h) składa oświadczenia woli i wiedzy w imieniu Towarzystwa,
2. Zarząd Główny reprezentowany jest przez Przewodniczącego i jednego członka łącznie.
§ 25.
Zarząd Główny składa się z:
1. Przewodniczącego, który:
a) kieruje pracą Zarządu Głównego,
b) zwołuje zebrania Zarządu Głównego i przewodniczy im,
c) reprezentuje Zarząd Główny,
d) w głosowaniu nierozstrzygniętych jego głos ma znaczenie przeważające.
2. Wiceprzewodniczącego, który zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności.
3. Skarbnika, który:
a) jest odpowiedzialny za finanse Towarzystwa i czuwa nad bezpieczeństwem jego środków,
b) kontrasygnuje wszelkie zobowiązania finansowe Towarzystwa,
c) składa sprawozdania finansowe Radzie na każde jej żądanie i w dowolnym zakresie związanym z gospodarką finansową Towarzystwa.
4. Sekretarza, który:
a) sporządza protokoły z obrad Walnych Zebrań i zebrań Zarządu Głównego, rozpoczętych w czasie trwania jego kadencji,
b) prowadzi dokumentację działalności Towarzystwa wraz z archiwum,
c) prowadzi listę członków oraz listę jednostek organizacyjnych Towarzystwa,
d) przechowuje pieczęć Towarzystwa,
e) przyjmuje i bada wiarygodność upoważnień do głosowania na Walnym Zebraniu.
5. Przewodniczących jednostek organizacyjnych Towarzystwa
§ 26.
1. Zarząd Główny Towarzystwa zbiera się przynajmniej raz do roku.
2. Do ważności uchwał Zarządu Głównego konieczna jest obecność wszystkich członków Zarządu Głównego. W razie braku quorum następne zebranie Zarządu Głównego odbywa się najbliższym możliwym terminie, którego uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
3. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są większością głosów.
Rada
§ 27.
1. Rada jest organem kontrolnym Towarzystwa.
2. Rada w składzie 3-5 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, czuwa nad realizacją uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa oraz przedstawia na Walnym Zebraniu ocenę działalności Zarządu Głównego.
3. Na podstawie dokonanej oceny Rada składa wniosek w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego.
4. Rada ma prawo występować do Walnego Zebrania z odpowiednimi wnioskami pokontrolnymi.
5. Rada ma prawo weta zawieszającego względem uchwał Zarządu Głównego w sprawach finansowych, trwającego do czasu podjęcia uchwały w tym zakresie przez Walne Zebranie Członków.
6. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby i są zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
7. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym w głosowaniach nierozstrzygniętych głos Przewodniczącego ma znaczenie przeważające.
8. Rada składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa przedstawia osoba w tym celu przez Radę oddelegowana..
§ 28.
1. Członkostwo w Zarządzie Głównym lub Radzie ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się moment wyboru nowych władz,
b) ustania członkostwa w Towarzystwie,
c) zrzeczenia się uczestnictwa w organie,
d) odwołania przez Walne Zebranie.
2. W przypadku nieudzielenia członkowi Zarządu Głównego absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek Towarzystwa biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.
3. Członek Rady nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem wypadku niespełniania wymagań przewidzianych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
4. Na miejsce członków Zarządu Głównego lub Rady, których członkostwo ustało, wchodzą na czas do końca kadencji osoby, które w ostatnich przeprowadzonych wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 50% składu tych organów i jest dokonywana w drodze uchwały przez organ, którego kooptacja dotyczy. Jeżeli nie ma możliwości kooptacji, skład organu uzupełnia się na zasadach ogólnych.

Rozwiązywanie spraw spornych wewnątrz Towarzystwa
§ 29.
Spory i sytuacje nieprzewidziane w Statucie, powstałe wewnątrz Towarzystwa rozstrzyga Zarząd Główny, który może zwrócić się do członków Towarzystwa z prośbą o rozstrzygnięcie sporu na drodze głosowania. Decyzję podejmuje przynajmniej połowa liczby członków zwykłą większością głosów.

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA TOWARZYSTWA
§ 30.
1. Dla usprawnienia działalności Towarzystwa, wraz z jego rozwojem, w terenie mogą być powoływane, na wniosek zainteresowanych środowisk, Koła Towarzystwa. Zgodnie z założeniami międzyuczelnianej działalności naukowej Towarzystwa, Koła powinny być tworzone przy uczelniach wyższych.
2. Koło może być utworzone z inicjatywy minimum 5 członków-inicjatorów (w tym przynajmniej jednego pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego posiadającego stopień naukowy), którzy zwołują zebranie członków ogłoszone jako walne w celu dokonania wyboru Przewodniczącego, dwóch Członków Zarządu Głównego, a także określenia zakresu i kierunków działalności Koła.
3. Utworzenie Koła następuje na pisemny wniosek zainteresowanych członków z załączonym protokołem walnego zebrania członków Koła. Można być członkiem Towarzystwa nie będąc członkiem Koła.
§ 31.
1. Koła z obszaru danego województwa mogą skupiać się w Okręgach.
2. Przewodniczący Kół z danego województwa zainteresowani współpracą w ramach Okręgu stanowią automatycznie Zarząd Okręgu i wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
3. Utworzenie Okręgu następuje na pisemny wniosek tak ukonstytuowanego Zarządu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Głównego Towarzystwa.
§. 32.
Zarząd Koła i Zarząd Okręgu obowiązany jest złożyć Zarządowi Głównemu Towarzystwa sprawozdanie pisemne ze swej działalności za okres swojej kadencji.
§. 33.
Okręgi i Koła nie mają osobowości prawnej i nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.
§ 34.
Inne uregulowania dotyczące trybu powoływania i działania Kół i Okręgów, a także sprawowania nadzoru nad ich działalnością określają uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa.

VI. MAJĄTEK
§ 35.
Majątek Towarzystwa stanowią:
a) roczne składki członków,
b) subwencje rządu Rzeczypospolitej Polskiej i organów Unii Europejskiej,
c) subwencje instytucji, fundacje, darowizny i datki,
d) wszelkie ruchomości i nieruchomości przekazane Towarzystwu lub uzyskane za środki własne.
§ 36.
Działalność Towarzystwa jest społeczna, a członkom pełniącym jakiekolwiek funkcje we władzach Towarzystwa są nie przysługuje wynagrodzenie.

VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
§ 37.
Decyzję o zmianie statutu na wniosek Zarządu Głównego podejmuje Walne Zebranie przy obecności przynajmniej połowy liczby członków zwykłą większością głosów.
§ 38.
1. Decyzję o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Głównego zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków.
2. W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi wytycznymi.
3. Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa, Walne Zebranie może wskazać organizacje lub instytucje społeczne, na których rzecz przejdzie majątek Towarzystwa po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
Ostatnio edytowano Śr kwi 27, 2005 7:06 pm przez Augustyn Surdyk, łącznie edytowano 3 razy
Augustyn Surdyk
Badacz Gier
 
Posty: 1177
Dołączył(a): Wt sty 18, 2005 10:21 am
Lokalizacja: Poznań

Statut

Postprzez Jerzy Szeja » Cz sty 20, 2005 11:29 pm

Uprzejmie proszę o głosowanie nt. Statutu.
Serdecznie pozdrawiam!
Jerzy Szeja
Jerzy Szeja
Badacz Gier
 
Posty: 701
Dołączył(a): Pn sty 17, 2005 11:52 pm
Lokalizacja: Łochów

Postprzez Augustyn Surdyk » Śr mar 09, 2005 9:10 am

Szanowni Członkowie i Sympatycy PTBG!

Z radością pragnę poinformować, iż w tym tygodniu (a najprawdopodobniej nawet dzisiaj) nasz Pełnomocnik – Mecenas z jednej z najlepszych poznańskich kancelarii prawnych złoży w odpowiednim urzędzie wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji PTBG i tym samym rozpocznie się procedura rejestracyjna. Będę na bieżąco informował o wszystkich postępach.

Serdecznie pozdrawiam!

Augustyn Surdyk
Augustyn Surdyk
Badacz Gier
 
Posty: 1177
Dołączył(a): Wt sty 18, 2005 10:21 am
Lokalizacja: Poznań

Postprzez Augustyn Surdyk » Cz mar 10, 2005 2:03 pm

Szanowni Członkowie i Sympatycy PTBG,

Uprzejmie informuję, iż dokumenty potrzebne do rejestracji Towarzystwa zostały wczoraj złożone w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Wydział XXI Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawa jest zadekretowana pod sygnaturą akt: PO XXI Ns Rej KRS 3245/05/719.
Teraz czekamy na wezwanie o uzupełnienie braków formalnych. Zawsze jest coś co trzeba uzupełnić albowiem w sądach w dalszym ciągu stosują lex spychandum.

PTBG udzieliło pełnomocnictwa radcy prawnemu, który będzie pilotował sprawę do szczęśliwego zakończenia.

Serdecznie pozdrawiam

Augustyn Surdyk
Skarbnik PTBG
Augustyn Surdyk
Badacz Gier
 
Posty: 1177
Dołączył(a): Wt sty 18, 2005 10:21 am
Lokalizacja: Poznań

Postprzez Augustyn Surdyk » Cz mar 17, 2005 1:20 pm

Uprzejmie przekazuję najnowsze wiadomości w sprawie rejestracji PTBG. Otrzymaliśmy informację z sądu, że przybliżony termin rozpoznania wniosku to około 1-2 miesięcy. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych komplikacji i jeszcze w tym roku akademickim będziemy mogli rozpocząć przygotowania do organizacji konferencji.
Augustyn Surdyk
Badacz Gier
 
Posty: 1177
Dołączył(a): Wt sty 18, 2005 10:21 am
Lokalizacja: Poznań

Postprzez Jerzy Szeja » Cz mar 17, 2005 2:44 pm

Przygotowania to i tak musimy rozpocząć (nb. zostały rozpoczęte, bo niektórzy piszą referaty lub na razie abstrakty, a niektórzy je odbierają - jak Kol. Mochocki:).
Serdecznie pozdrawiam!
Jerzy Szeja
Jerzy Szeja
Badacz Gier
 
Posty: 701
Dołączył(a): Pn sty 17, 2005 11:52 pm
Lokalizacja: Łochów

Postprzez Augustyn Surdyk » Pt mar 18, 2005 1:01 am

Oczywiście – miałem na myśli bardziej sformalizowane kroki, jak uzgadnianie szczegółów organizacyjnych z gospodarzami konferencji i rozsyłanie komunikatów - zaproszeń do udziału w konferencji adresowanych do uczelni krajowych i być może zagranicznych. Myślę, że przynajmniej część kolportażu (zamieszczanie plakatów na wydziałach, w instytutach i innych jednostkach uczelnianych) członkowie PTBG będą mogli wziąć na siebie. Do tego czasu przydałoby się dopracować logo, które powinno znaleźć się na plakatach, jeśli pojawią się ciekawsze propozycje od dotychczas przyjętej.
Augustyn Surdyk
Badacz Gier
 
Posty: 1177
Dołączył(a): Wt sty 18, 2005 10:21 am
Lokalizacja: Poznań

Postprzez Augustyn Surdyk » Cz mar 24, 2005 3:39 am

Sąd rejonowy w Poznaniu zażądał dostarczenia uchwały ze zjazdu założycielskiego, w której PTBG postanawia założyć stowarzyszenie. Najwidoczniej nie jest to oczywiste, nawet jeśli wymagana, ustawowo ustalona grupa ludzi głosuje nad przyjęciem Statutu stowarzyszenia, wyborem Przewodniczącego, Sekretarza i Komitetu Założycielskiego...
Stosowny aneks jest już przygotowany i zostanie złożony w określonym przez sąd terminie tuż po świętach.
Augustyn Surdyk
Badacz Gier
 
Posty: 1177
Dołączył(a): Wt sty 18, 2005 10:21 am
Lokalizacja: Poznań

Postprzez Augustyn Surdyk » Wt mar 29, 2005 1:56 pm

Uprzejmie informuję, że Radca Prawny - Pełnomocnik PTBG złoży dziś w sądzie w Poznaniu wymagane uzupełnienia do wniosku o rejestrację.
Augustyn Surdyk
Badacz Gier
 
Posty: 1177
Dołączył(a): Wt sty 18, 2005 10:21 am
Lokalizacja: Poznań

Postprzez Jerzy Szeja » Wt mar 29, 2005 2:18 pm

Powoli traciłem wiarę (wstępnie i tak niezbyt wielką) w Pocztę Polską (święta!).
Dodam, że za krótką notatką Kol. Augustyna kryją się 4 listy priorytetowe, jedna poczta kurierska, wiele maili, SMS-ów i rozmów telefonicznych. No i czas Kol. Surdyka, Kol. Filiciaka, Radcy Prawnego - i jeszcze jednej osoby...
Serdecznie pozdrawiam!
Jerzy Szeja
Jerzy Szeja
Badacz Gier
 
Posty: 701
Dołączył(a): Pn sty 17, 2005 11:52 pm
Lokalizacja: Łochów

Postprzez Jerzy Szeja » Pn kwi 04, 2005 3:58 pm

Pozwolę sobie zacytować list Pana Mecenasa:
"Szanowni Panowie

Dzwoniłem, dziś rano do Sądu Rejonowego w Poznaniu i uzyskałem informację, że akta sprawy zgodnie z procedurą zostały przekazane do organu nadzoru (tj. Prezydenta Miasta Poznania), kóry musi dokonać w terminie do dnia 15 kwietnia 2005 r. weryfikacji statutu PTBG i wydać opinię w przedmiocie zgodności postanowień statutu z przepisami polskiego prawa i braku przeciwskazań co do rejestracji stowarzyszenia. Jeżeli Prezydent nie będzie miał uwag do statutu akta wracają z powrotem do Sądu, który dokonuje wpisu stowarzyszenia do rejestru.

Jak wskazałem powyżej, Sąd wyznaczył Prezydentowi w dniu 1 kwietnia 2005 r. 14-dniowy termin do wydania swojej opinii.

Po 15 kwietnia będę sprawę "pilotował" dalej, a o wynikach informował Panów na bieżąco.

pozdrawiam

Piotr Łatkowski
"
Jerzy Szeja
Badacz Gier
 
Posty: 701
Dołączył(a): Pn sty 17, 2005 11:52 pm
Lokalizacja: Łochów

Postprzez Jerzy Szeja » So maja 07, 2005 12:10 pm

Ze sporym opóźnieniem, ale jednak:
Prezydent Poznania oświadczył, że nie dopatrzył się niczego, co stałoby na drodze rejestracji PTBG.
Teraz czekamy na odpowiednią decyzję sądu.
Serdecznie pozdrawiam!
Jerzy Szeja
Jerzy Szeja
Badacz Gier
 
Posty: 701
Dołączył(a): Pn sty 17, 2005 11:52 pm
Lokalizacja: Łochów

Postprzez Augustyn Surdyk » Pn maja 09, 2005 5:09 pm

Po interwencji w sądzie Pan Mecenas Łatkowski - pełnomocnik prawny PTBG - uzyskał informację, iż zapadła decyzja o dokonaniu wpisu PTBG do rejestru do końca bieżącego tygodnia.

Serdecznie pozdrawiam
Augustyn Surdyk
Augustyn Surdyk
Badacz Gier
 
Posty: 1177
Dołączył(a): Wt sty 18, 2005 10:21 am
Lokalizacja: Poznań

Postprzez Augustyn Surdyk » Pn maja 16, 2005 10:11 pm

Z przyjemnością informuję wszystkich Członków i Sympatyków PTBG, iż Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XXI Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 maja 2005 r. (piątek) wydał postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia PTBG. Oby ta data okazała się dla nas szczęśliwa.

Chciałbym szczególne podziękować Panu Mecenasowi Piotrowi Łatkowskiemu za skuteczne doprowadzenie sprawy do szczęśliwego finału.
Augustyn Surdyk
Badacz Gier
 
Posty: 1177
Dołączył(a): Wt sty 18, 2005 10:21 am
Lokalizacja: Poznań

Postprzez Remigiusz Szczechowicz » Wt maja 17, 2005 8:16 am

GRATULUJĘ uporu i wytrwałości!
Dziękuję w imieniu wszystkich zainteresowanych!
Remigiusz Szczechowicz
Badacz Gier
 
Posty: 23
Dołączył(a): Wt sty 18, 2005 11:40 am
Lokalizacja: Poznań

Następna strona

Powrót do Dyskusja o PTBG

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości

cron