Statut PTBG

Ogłoszenia PTBG: Spotkania, konferencje, nowości itp. Dyskusja o organizacji i działalności PTBG itp.

Moderatorzy: Jerzy Szeja, Augustyn Surdyk, Stanisław Krawczyk

Postprzez Paweł Matysiak » Cz maja 19, 2005 9:45 pm

Gratuluję - zwłaszcza, że to moje urodziny!
Paweł Matysiak
Badacz Gier
 
Posty: 6
Dołączył(a): So kwi 16, 2005 12:13 pm

Postprzez Augustyn Surdyk » So maja 21, 2005 12:03 pm

Pan Mecenas Łatkowski przekazał mi wczoraj POSTANOWIENIE o wpisie PTBG do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, a także ZAŚWIADCZENIE O DOKONANIU WPISU.

Polskie Towarzystwo Badania Gier zarejestrowane jest po numerem: 0000234071.
Data i godzina dokonania wpisu: 12.05.2005 11:02:19.

Może to i lepiej, że nie 13 w piątek, jak podałem wcześniej. :)

Serdecznie pozdrawiam!

Augustyn Surdyk
Skarbnik PTBG
Augustyn Surdyk
Badacz Gier
 
Posty: 1177
Dołączył(a): Wt sty 18, 2005 10:21 am
Lokalizacja: Poznań

Postprzez Jerzy Szeja » So maja 21, 2005 9:17 pm

Nie miałbym nic przeciwko 13. Urodziłem się 13. :P

A tak BTW: świetnie, że zmieściliśmy się w pierwszej ćwierci miliona organizacji. Ciekawym tylko, czy to lista ogólnopolska. Bo jak tylko poznańska, to mi wychodzi, że każdy Polak należy do 8 organizacji ww. typu ;)
Serdecznie pozdrawiam!
Jerzy Szeja
Jerzy Szeja
Badacz Gier
 
Posty: 701
Dołączył(a): Pn sty 17, 2005 11:52 pm
Lokalizacja: Łochów

Postprzez Augustyn Surdyk » N maja 22, 2005 2:15 am

To oczywiście wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli każdy obywatel może udać się do najbliższego sądu i poprosić o odpis (za drobna opłatą 30zł).
Augustyn Surdyk
Badacz Gier
 
Posty: 1177
Dołączył(a): Wt sty 18, 2005 10:21 am
Lokalizacja: Poznań

Postprzez Augustyn Surdyk » Pn sty 30, 2006 3:55 pm

Uprzejmie informuję, iż działa już konto Polskiego Towarzystwa Badania Gier, na które można wpłacać składki za rok 2006 według ustalonych wysokości.

Polskie Towarzystwo Badania Gier
Nr konta bankowego: PKO BP SA, Oddział 14 w Poznaniu: 39 1020 4027 0000 1902 0396 6587
Tytułem: Składka członkowska za rok 2006

Wysokość składki rocznej wynosi:
- dla studentów (osób studiujących, które NIE POSIADAJĄ TYTUŁU MAGISTRA) 20zł
- dla pozostałych członków PTBG 50zł.

W przypadku członków wspierających (instytucji, organizacji i innych) każda deklaracja będzie rozpatrywana indywidualnie przez Zarząd Główny i Radę Towarzystwa.

Termin wpłacania składek ustalono na 10 lutego.

Augustyn Surdyk
Skarbnik PTBG
Augustyn Surdyk
Badacz Gier
 
Posty: 1177
Dołączył(a): Wt sty 18, 2005 10:21 am
Lokalizacja: Poznań

Postprzez Augustyn Surdyk » Cz cze 15, 2006 12:23 am

Uprzejmie informuję, iż na wezwanie Krajowego Rejestru Sadowego, dzięki nieocenionej pomocy Pana Mec. Piotra Łatkowskiego, w ostatnich dniach złożyliśmy stosowne dokumenty dotyczące przebiegu ubiegłorocznego I Walnego Zebrania PTBG oraz wniosek o wpis numeru REGON do KRS.

Serdecznie pozdrawiam

Augustyn Surdyk
Skarbnik PTBG
Augustyn Surdyk
Badacz Gier
 
Posty: 1177
Dołączył(a): Wt sty 18, 2005 10:21 am
Lokalizacja: Poznań

Postprzez Augustyn Surdyk » Śr cze 28, 2006 3:22 pm

Jak poinformował mnie Pan Mec. Piotr Łatkowski, KRS uwzględnił numer REGON PTBG oraz zatwierdził składy Zarządu Głównego i Rady ustalone na ostatnim Walnym Zebraniu Towarzystwa.

Serdecznie pozdrawiam

Augustyn Surdyk
Skarbnik PTBG
Augustyn Surdyk
Badacz Gier
 
Posty: 1177
Dołączył(a): Wt sty 18, 2005 10:21 am
Lokalizacja: Poznań

Postprzez Augustyn Surdyk » Śr lip 16, 2008 10:54 pm

W dniu 30.06.2008 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdził zmiany w statucie PTBG uchwalone podczas ostatniego Walnego Zebrania Członków towarzystwa (24.11.2007). Statut w aktualnym brzmieniu poniżej.

STATUT STOWARZYSZENIA
POD NAZWĄ
POLSKIE TOWARZYSTWO BADANIA GIER

Wersja aktualna, uchwalona podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 24 listopada 2007 r. w Poznaniu

I. NAZWA, CHARAKTER, TEREN DZIAŁALNOŚCI I SIEDZIBA TOWARZYSTWA

§ 1.
1. W oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie pod nazwą „POLSKIE TOWARZYSTWO BADANIA GIER” zwane w dalszym ciągu Statutu „Towarzystwem”.
2. Towarzystwo może także używać skrótu PTBG i nazwy w językach obcych.
§ 2.
Towarzystwo jest niezależną pozarządową organizacją społeczną skupiającą osoby zajmujące się szeroko pojmowaną problematyką gier.
§ 3.
1. Działalność Towarzystwa obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań.
§ 4.
Towarzystwo używa pieczęci oraz odznak zawierających logo z napisem Polskie Towarzystwo Badania Gier.
§ 5.
Towarzystwo, za zgodą Walnego Zebrania wyrażoną w uchwale, może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym charakterze.

II. CELE DZIAŁANIA TOWARZYSTWA I ŚRODKI ICH REALIZACJI
§ 6.
1. Celem Towarzystwa jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, w ujęciu teoretyczno-praktycznym, również w dziedzinie dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych oraz ich zastosowania w edukacji i reedukacji na wszystkich jej poziomach.
2. W realizacji tych celów Towarzystwo może współpracować z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu.
§ 7.
Cele swe Towarzystwo realizuje poprzez:
a) udział i organizację spotkań i paneli naukowych oraz szkoleń poświęconych badaniu gier i zagadnieniom związanym z grami,
b) organizowanie i udział w imprezach związanych z badaniami gier, konferencjach, zjazdach, sympozjach i kongresach o charakterze naukowym lub popularnonaukowym poświęconym zagadnieniom gier,
c) odczyty referatów,
d) publikowanie prac naukowych, materiałów szkoleniowych, w tym biuletynów, periodyków, gazetek i innych materiałów stanowiących nośniki informacji leżących w polu zainteresowania Towarzystwa,
e) propagowanie idei gier, jako formy twórczego wykorzystania czasu,
f) projektowanie zainteresowania grami za pośrednictwem sieci Internet,
g) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych, dotyczących w szczególności zakresu odpowiadającego celom Towarzystwa,
h) przedkładanie władzom oświatowym materiałów dotyczących zastosowania gier w dydaktyce,
i) współpracę z towarzystwami naukowymi i pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą.

III. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 8.
Towarzystwo składa się z członków:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.
§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona pełni praw publicznych pragnąca realizować cele statutowe Towarzystwa, a w szczególności, pracownicy nauki, naukowo-dydaktyczni, nauczyciele, pracownicy instytucji wydawniczych i oświatowych, studenci oraz inne osoby działające w dziedzinie gier, posiadający odpowiednie kwalifikacje.
2. Członkiem zwyczajnym lub honorowym może być także obywatel obcego państwa nie mający miejsca zamieszkania w Polsce.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie ich pisemnej deklaracji i po stwierdzeniu ich kwalifikacji. O decyzji kandydat jest informowany pisemnie.
4. Od decyzji Zarządu Głównego odmawiającej przyjęcia w poczet członków Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.
§ 10.
1. Członkiem honorowym może zostać osoba wybitnie zasłużona dla Towarzystwa lub o dużym dorobku naukowym i praktycznym w dziedzinie stanowiącej przedmiot zainteresowania Towarzystwa. Członkostwo honorowe nadawane jest w drodze uchwały podejmowanej przez Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym.
2. Każdy Członek Towarzystwa ma prawo zgłoszenia kandydata na członka honorowego, kierując pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem do Zarządu Głównego przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. Wniosek taki powinien być poparty co najmniej 20 podpisami innych Członków Towarzystwa. Podczas głosowania w sprawie podjęcia uchwały w zakresie nadania tytułu honorowego członkostwa Towarzystwa wymagane quorum wynosi 50 % wszystkich członków uprawnionych do głosowania. W celu podjęcia uchwały wymagana jest zwykła większości głosów.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem obowiązku wpłacania składki członkowskiej.
§ 11.
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać:
a) osoba fizyczna, która spełnia wymogi § 9
b) osoba prawna, popierająca działalność Towarzystwa oraz deklarująca opłacanie składki członkowskiej i materialne wspieranie Towarzystwa, która otrzymała rekomendację co najmniej pięciu członków zwyczajnych i uzyskała aprobatę Rady.
2. Osoba prawna jest reprezentowana zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami reprezentacji.
3. Członek wspierający ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz z wyłączeniem szczególnych uprawnień zastrzeżonych wyłącznie dla członków zwyczajnych.

§ 12.
Członkowie mają obowiązek:
a) popierać cele Towarzystwa stosownie do postanowień Statutu.
b) wnosić do kasy Towarzystwa roczną składkę w wysokości określonej przez Walne Zebranie Towarzystwa.
c) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, uchwał i decyzji władz Towarzystwa.
§ 13.
Każdy członek ma prawo:
a) brania udziału w pracach Towarzystwa, zjazdach, posiedzeniach, panelach naukowych i wykładach oraz innych formach aktywności Towarzystwa wymienionych w § 7,
b) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
c) zgłaszać Zarządowi Głównemu wszelkie inicjatywy mające na celu realizację celów statutowych Towarzystwa,
d) otrzymywania materiałów przygotowywanych przez Towarzystwo.
e) korzystać z zasobów Towarzystwa na warunkach określonych przez Zarząd Główny.
§ 14.
Członek może wystąpić z Towarzystwa na własną prośbę pisemną, skierowaną do Zarządu Głównego.
§ 15.
1. Wykluczeniu z Towarzystwa podlega członek:
a) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa pospolite umyślne lub działanie sprzeczne z interesem społecznym.
b) dopuszczający się czynów niegodnych lub działający na szkodę Towarzystwa.
c) który przez minimum dwa lata, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia władz Towarzystwa , nie wypełnia obowiązków określonych w § 12 Statutu.
2. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego, na pisemny wniosek dowolnego członka Towarzystwa poparty co najmniej 20 podpisami innych członków Towarzystwa, lub z inicjatywy własnej Zarządu.
3. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania.
4. Usunięcie członka z Towarzystwa nie zwalnia go z obowiązku wywiązania się ze wszystkich ciążących na członku umownych, rzeczowych i finansowych zobowiązań względem Towarzystwa.

IV. WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 16.
1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Główny,
c) Rada.
2. Zarząd Główny i Rada wybierane są przez Walne Zebranie na okres 4 lat.

Walne Zebranie
§ 17.
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie obraduje przynajmniej raz na 4 lata w terminie i miejscowości wyznaczonej przez Zarząd Główny, o czym Zarząd informuje członków pisemnie, na stronie internetowej Towarzystwa, w czasopiśmie Towarzystwa lub w innym publikatorze o zasięgu krajowym, co najmniej na 14 dni wcześniej.
§ 18.
Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Główny:
a) z własnej inicjatywy, na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
b) na wniosek Rady,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Towarzystwa.
§ 19.
1. Prawo głosowania w Walnym Zebraniu mają:
a) członkowie zwyczajni i honorowi,
b) przedstawiciele członków wspierających.
2. Członek nie mogący wziąć udziału w Walnym Zebraniu może wyjątkowo upoważnić innego członka Towarzystwa do głosowania w jego imieniu. Odpowiednie upoważnienie pisemne powinno być doręczone Sekretarzowi Towarzystwa najpóźniej przed zatwierdzeniem porządku obrad. Sekretarz może odmówić honorowania upoważnienia w przypadku wątpliwości co do jego autentyczności lub istotnych uchybień formalnych.
3. Inne osoby mogą brać udział w Walnym Zebraniu jedynie z głosem doradczym, na wyraźne zaproszenie Zarządu Głównego.
4. Walnemu zebraniu przewodniczy Przewodniczący Zarządu Głównego, a w razie jego nieobecności jego zastępca. Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa może także wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
§ 20
Walne Zebranie:
a) podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
b) określa kierunki działalności Towarzystwa,
c) uchwala roczny budżet Towarzystwa,
d) wybiera :
- członków Zarządu Głównego,
- członków Rady,
w tym dokonuje wyboru na poszczególne funkcje w tych organach,
e) odwołuje członków Zarządu Głównego i Rady,
f) uchwala statut Towarzystwa i jego zmiany,
g) zatwierdza bilans i sprawozdania finansowe Towarzystwa,
h) podejmuje uchwały w sprawie przystąpienia Towarzystwa do innych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze,
i) ustala wysokość składki członkowskiej,
j) rozpatruje wnioski zgłoszone przez członków i władze oraz podejmuje uchwały w tej sprawie,
k) nadaje na wniosek Zarządu Głównego honorowe członkostwo Towarzystwa,
l) rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu Głównego o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
m) podejmuje uchwały o utworzeniu terenowych jednostek organizacyjnych i ustala ich strukturę organizacyjną,
n) podejmuje uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku.
§ 21
Do prawomocności uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa potrzebna jest obecność połowy jego członków. Do tej ilości wlicza się członków nieobecnych, którzy upoważnili do głosowania w swoim imieniu członka obecnego, a upoważnienie to zostało zaakceptowane przez Sekretarza. W razie braku quorum, Sekretarz zwołuje Walne Zebranie w najbliższym możliwym terminie. Jego uchwały są prawomocne bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.
§ 22.
Głosowanie jest jawne, i odbywa się przez podniesienie rąk. Wybory do Władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim oraz równym. Przewodniczący może zmienić tryb jawności głosowania na żądanie przynajmniej jednego obecnego członka.
§ 23.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy głosowaniu przynajmniej połowy członków. W razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego. Uchwały Walnego Zebrania wykonuje Zarząd Główny.

Zarząd Główny
§ 24.
1. Zarząd Główny Towarzystwa :
a) jest władzą wykonawczą Towarzystwa i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków Towarzystwa,
b) kieruje działalnością Towarzystwa,
c) reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz,
d) przynajmniej raz w roku składa pisemne sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa,
e) podejmuje wszelkie decyzje wynikające ze Statutu lub upoważnienia Walnego Zebrania,
f) wnioskuje o nadanie członkostwa honorowego,
g) podejmuje zobowiązania finansowe w imieniu Towarzystwa,
h) składa oświadczenia woli i wiedzy w imieniu Towarzystwa.

3. Zarząd Główny reprezentowany jest przez Przewodniczącego i jednego członka łącznie.

§ 25.
Zarząd Główny składa się z:
1. Przewodniczącego, który:
a) kieruje pracą Zarządu Głównego,
b) zwołuje zebrania Zarządu Głównego i przewodniczy im,
c) reprezentuje Zarząd Główny,
d) w głosowaniach nierozstrzygniętych jego głos ma znaczenie przeważające.
2. Wiceprzewodniczącego, który zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności.
3. Skarbnika, który:
a) jest odpowiedzialny za finanse Towarzystwa i czuwa nad bezpieczeństwem jego środków,
b) kontrasygnuje wszelkie zobowiązania finansowe Towarzystwa,
c) składa sprawozdania finansowe Radzie na każde jej żądanie i w dowolnym zakresie związanym z gospodarką finansową Towarzystwa.
4. Sekretarza, który:
a) sporządza protokoły z obrad Walnych Zebrań i zebrań Zarządu Głównego, rozpoczętych w czasie trwania jego kadencji,
b) prowadzi dokumentację działalności Towarzystwa wraz z archiwum,
c) prowadzi listę członków oraz listę jednostek organizacyjnych Towarzystwa,
d) przechowuje pieczęć Towarzystwa,
e) przyjmuje i bada wiarygodność upoważnień do głosowania na Walnym Zebraniu.
5. Przewodniczących jednostek organizacyjnych Towarzystwa.
§ 26.
1. Zarząd Główny Towarzystwa zbiera się przynajmniej raz do roku.
2. Do ważności uchwał Zarządu Głównego konieczna jest obecność wszystkich członków Zarządu Głównego. W razie braku quorum następne zebranie Zarządu Głównego odbywa się w najbliższym możliwym terminie, którego uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
3. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są większością głosów.
Rada
§ 27.
1. Rada jest organem kontrolnym Towarzystwa.
2. Rada w składzie 3-5 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, czuwa nad realizacją uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa oraz przedstawia na Walnym Zebraniu ocenę działalności Zarządu Głównego.
3. Na podstawie dokonanej oceny Rada składa wniosek w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego.
4. Rada ma prawo występować do Walnego Zebrania z odpowiednimi wnioskami pokontrolnymi.
5. Rada ma prawo weta zawieszającego względem uchwał Zarządu Głównego w sprawach finansowych, trwającego do czasu podjęcia uchwały w tym zakresie przez Walne Zebranie Członków.
6. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby i są zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
7. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym w głosowaniach nierozstrzygniętych głos Przewodniczącego ma znaczenie przeważające.
8. Rada składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa przedstawia osoba w tym celu przez Radę oddelegowana.
§ 28.
1. Członkostwo w Zarządzie Głównym lub Radzie ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się moment wyboru nowych władz,
b) ustania członkostwa w Towarzystwie,
c) zrzeczenia się uczestnictwa w organie,
d) odwołania przez Walne Zebranie.
2. W przypadku nieudzielenia członkowi Zarządu Głównego absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek Towarzystwa biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.
3. Członek Rady nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem wypadku niespełniania wymagań przewidzianych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
4. Na miejsce członków Zarządu Głównego lub Rady, których członkostwo ustało, wchodzą na czas do końca kadencji osoby, które w ostatnich przeprowadzonych wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 50% składu tych organów i jest dokonywana w drodze uchwały przez organ, którego kooptacja dotyczy. Jeżeli nie ma możliwości kooptacji, skład organu uzupełnia się na zasadach ogólnych.

Rozwiązywanie spraw spornych wewnątrz Towarzystwa
§ 29.
Spory i sytuacje nieprzewidziane w Statucie, powstałe wewnątrz Towarzystwa rozstrzyga Zarząd Główny, który może zwrócić się do członków Towarzystwa z prośbą o rozstrzygnięcie sporu na drodze głosowania. Decyzję podejmuje przynajmniej połowa liczby członków zwykłą większością głosów.

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA TOWARZYSTWA
§ 30.
1. Dla usprawnienia działalności Towarzystwa, wraz z jego rozwojem, w terenie mogą być powoływane, na wniosek zainteresowanych środowisk, Koła Towarzystwa. Zgodnie z założeniami międzyuczelnianej działalności naukowej Towarzystwa, Koła powinny być tworzone przy uczelniach wyższych.
2. Koło może być utworzone z inicjatywy minimum 5 członków-inicjatorów (w tym przynajmniej jednego pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego posiadającego stopień naukowy), którzy zwołują zebranie członków ogłoszone jako walne w celu dokonania wyboru Przewodniczącego, dwóch Członków Zarządu Głównego, a także określenia zakresu i kierunków działalności Koła.
3. Utworzenie Koła następuje na pisemny wniosek zainteresowanych członków z załączonym protokołem walnego zebrania członków Koła. Można być członkiem Towarzystwa nie będąc członkiem Koła.
§ 31.
1. Koła z obszaru danego województwa mogą skupiać się w Okręgach.
2. Przewodniczący Kół z danego województwa zainteresowani współpracą w ramach Okręgu stanowią automatycznie Zarząd Okręgu i wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
3. Utworzenie Okręgu następuje na pisemny wniosek tak ukonstytuowanego Zarządu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Głównego Towarzystwa.
§. 32.
Zarząd Koła i Zarząd Okręgu obowiązany jest złożyć Zarządowi Głównemu Towarzystwa sprawozdanie pisemne ze swej działalności za okres swojej kadencji.
§. 33.
Okręgi i Koła nie mają osobowości prawnej i nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

§ 34.
Inne uregulowania dotyczące trybu powoływania i działania Kół i Okręgów, a także sprawowania nadzoru nad ich działalnością określają uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa.

VI. MAJĄTEK
§ 35.
Majątek Towarzystwa stanowią:
a) roczne składki członków,
b) subwencje rządu Rzeczypospolitej Polskiej i organów Unii Europejskiej,
c) subwencje instytucji, fundacje, darowizny i datki,
d) wszelkie ruchomości i nieruchomości przekazane Towarzystwu lub uzyskane za środki własne.
§ 36.
Działalność Towarzystwa jest społeczna, a członkom pełniącym jakiekolwiek funkcje we władzach Towarzystwa nie przysługuje wynagrodzenie.

VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
§ 37.
Decyzję o zmianie statutu na wniosek Zarządu Głównego podejmuje Walne Zebranie przy obecności przynajmniej połowy liczby członków zwykłą większością głosów.
§ 38.
1. Decyzję o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Głównego zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków.
2. W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi wytycznymi.
3. Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa, Walne Zebranie może wskazać organizacje lub instytucje społeczne, na których rzecz przejdzie majątek Towarzystwa po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
Augustyn Surdyk
Badacz Gier
 
Posty: 1177
Dołączył(a): Wt sty 18, 2005 10:21 am
Lokalizacja: Poznań

Poprzednia strona

Powrót do Dyskusja o PTBG

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron