Kolegium Redakcyjne/Editorial board

Kontakt/Contact: HomoLudens@PTBG.org.pl

Redaktor naczelny/Editor-in-Chief:
Augustyn Surdyk (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)

Redaktor założyciel/Founding Editor:
Augustyn Surdyk (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)

Z-ca redaktora naczelnego/Associate Editor:
Jerzy Zygmunt Szeja

Asystenci redaktora naczelnego/
Assistants to the Editor:

Stanisław Krawczyk (Warsaw University, Poland)
Jakub Marszałkowski (Poznań University of Technology, Poland)

Redaktorzy językowi/Language Editors:
Graham Knox-Crawford (English) (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Dorota Ucherek (Polski) (University of Wrocław)
Britta Stöckmann (Deutsch)

Sekretarz czasopisma/Editorial Secretary:
Dorota Ćwiklińska-Surdyk