Działalność społeczna i edukacyjna

Seminarium „Wykorzystanie gier poważnych (ang. serious games) w budowaniu świadomości sytuacyjnej u menedżerów bezpieczeństwa”

W dniu 16 stycznia 2017 r. w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), w formie zajęć seminaryjnych, w ramach spotkania Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier przy ILS UAM, odbyło się spotkanie elitarnej grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych grami poważnymi. W trakcie spotkania referowane były wyniki badań naukowych na temat wykorzystania gier poważnych do budowania świadomości sytuacyjnej w służbach zarządzania kryzysowego. Wprowadzeniem do seminarium był krótki pokaz z omówieniem systemów, które skonstruowano w ramach projektu, a następnie merytoryczna wymiana poglądów.

Główne cele zrealizowanego seminarium to:

1. zebranie opinii na temat skutecznego wykorzystywania mechanizmów growych oraz komunikacji mobilnej w akcjach ratowniczych;

2. zdefiniowanie kolejnych warunków brzegowych na skonstruowanie nowej wersji gry poważnej, uwzględniającej funkcjonalności smartfona dla zwiększenia świadomości sytuacyjnej w akcjach ratowniczych.

Idea budowania świadomości sytuacyjnej poprzez gry poważne jest implementowana w środowisku menedżerów bezpieczeństwa od lat pięćdziesiątych XX wieku. Rutynowo omawiane są poziomy swojej świadomości sytuacyjnej, a odpowiednio przygotowani decydenci stosują psychologię poznawczą, by móc lepiej przygotować personel do działań w obszarze bezpieczeństwa. Świadomość sytuacyjna jest meta-umiejętnością, gdyż bazuje na umiejętnościach już wcześniej wyuczonych, umożliwiając wykorzystanie własnych zdolności poznawczych w celu maksymalizacji pożądanych efektów. Osiągnięcie profesjonalizmu wymaga agregacji i selekcji strumienia informacji oraz zrozumienia, jak stany emocjonalne mogą oddziaływać na myślenie i zachowanie. Już ponad 20 lat temu świadomość sytuacyjna została zasymilowana przez środowisko naukowe zajmujące się psychologią decyzji uzależnionej od zoperacjonalizowania wszelkich dostępnych w danym czasie informacji. Gry poważne (zaimplementowane mechanizmy growe) umożliwiają wypracowanie nowego modelu kształcenia menedżerów bezpieczeństwa.

Prowadzący seminarium:
dr hab. inż. Jan Zych prof. UJK
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego 


Gra planszowa „Odkrywcy Internetu” o bezpieczeństwie w sieci

We wrześniu 2014 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu powstała edukacyjna gra planszowa pt. „Odkrywcy Internetu”. Gra uczy bezpiecznego i świadomego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Przedstawia konsekwencje niewłaściwych zachowań i uczy jak zadbać w Internecie o bezpieczeństwo własne czy też swoich bliskich. Jako eksperci merytoryczni w tworzeniu gry uczestniczyli członkowie Polskiego Towarzystwa Badania Gier: dr Emanuel Kulczycki i dr Augustyn Surdyk. Gra w wersji „pudełkowej” już niedługo trafi do bibliotek publicznych w Wielkopolsce, ale już dziś można ją bezpłatnie pobrać ze strony http://wbp.poznan.ekursy.eu/course/view.php?id=27.

Głównym zadaniem projektu, w czasie którego powstała gra był rozwój warsztatu dydaktycznego wielkopolskich bibliotekarzy oraz wspomaganie prowadzenia zajęć z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci i prawa autorskiego dla dzieci i młodzieży. Chcąc skuteczniej edukować poprzez zaprojektowaną grę, w pierwszych dwóch tygodniach września sześćdziesięciu wielkopolskich bibliotekarzy zostało przeszkolonych podczas 2-dniowych warsztatów. Na zajęciach rozwinęli swoją wiedzę z zakresu edukacji informacyjnej i medialnej oraz rozegrali grę.

Oprócz gry przygotowano również krótkie szkolenie e-learningowe poszerzające treści, które w grze planszowej przedstawione są w sposób hasłowy. Uczestnicy projektu mają nadzieję, że gra będzie pretekstem do dalszej dyskusji na temat niwelowania zagrożeń wirtualnego świata.

Źródło: http://www.wbp.poznan.pl/index.php?mode=aktualnosci_wbp&action=main&menu=1&id=45440&lang=PL


W piątek 28 września 2012 r. Politechnika Poznańska zorganizowała „Noc Naukowców”. W ramach jednego z jej wydarzeń – „Polibuda Gaming Zone” – na zaproszenie organizatorów w wykładach oraz animacji strefy gier planszowych uczestniczyli członkowie Polskiego Towarzystwa Badania Gier: mgr Mikołaj Czechlewski, mgr inż. Jakub Marszałkowski, mgr Stanisław Krawczyk oraz dr Augustyn Surdyk. Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia: http://www.naukaipostep.pl/pgz/


W Dniu Dziecka (1.06.2012 r.) Politechnika Poznańska zorganizowała imprezę dla dzieci pracowników pod nazwą „Maili naukowcy”. Organizatorem był Dział Informacji i Promocji (organizator Nocy Naukowców). Impreza stanowiła inaugurację większego przedsięwzięcia pod nazwą „Poznańska Politechnika Dziecięca”. W wykładach i warsztatach poświęconych tematyce gier wzięli udział członkowie Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier w osobach mgr. Mikołaja Czechlewskiego, mgr. inż. Jakuba Marszałkowskiego, dr. Augustyna Surdyka oraz mgr. inż. Krzysztofa Wardzińskiego.


Członek PTBG, dr Augustyn Surdyk, 12 kwietnia 2012 r. wygłosił wykład dla słuchaczy Kolorowego Uniwersytetu UAM w Poznaniu nt. „Nauka i zabawa. Co może interesować naukowca w grach?”. Słuchaczami Kolorowego Uniwersytetu są dzieci, a wykładowcami pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi oraz dzieci. Więcej informacji o projekcie na stronie http://www.kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl

Dr Augustyn Surdyk: anglista, językoznawca, adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM, Od 2004 r. członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badania Gier, członek Zarządu Głównego – Skarbnik, członek-założyciel oraz Przewodniczący Zarządu Poznańskiego Koła PTBG przy ILS UAM; Opiekun Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej, Opiekun sekcji ludologicznej KNSLS. Od 2005 r. organizator corocznych międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”. Od 2009 r. założyciel i Kierownik Pracowni Badań Ludologicznych ILS UAM; inicjator i Kierownik kursów dokształcających dla nauczycieli w ILS UAM: „Nowe technologie w nauczaniu języków obcych”, „Konstruowanie gier edukacyjnych w nauczaniu języków obcych”; Kierownik Studiów Podyplomowych Glottodydaktyki w ILS UAM. Od 2009 r. założyciel i Redaktor Naczelny ludologicznego czasopisma naukowego „Homo Ludens”.


Poznański Park Technologiczny 3D jest głównym organizatorem projektu „Zajęcia Pozalekcyjne. Poznański Park Technologiczny 3D. Zrób z Nami Swój Internet!” (więcej informacji na stronie http://www.zrobznamiswojinternet.pl). Do udziału w projekcie i wygłoszenia wykładów nt. ludologii i licznych aspektów badania i konstruowania gier organizatorzy zaprosili m.in. poszczególnych członków Polskiego Towarzystwa Badania Gier.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i trwa od 1 maja 2009 do 28 lutego 2010.
Celem ogólnym Projektu jest wytworzenie lub podniesienie zawodowych
kompetencji informatycznych uczestników Projektu w zakresie kreowania
grafiki 3D i projektowania witryn/gier 3D.
Uczestnikami projektu jest 130 uczniów poznańskich techników:
-Technikum Odzieżowo-Usługowe w Zespole Szkół Odzieżowych im. W. Reymonta,
Poznań, Kazimierza Wielkiego 17 (technik technologii odzieży sp. plastyczne
projektowanie ubioru, modelowania i wytwarzania odzieży);
-Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu. Adres: Junikowska
35 (tytuł zawodowy plastyk; sp. reklama wizualna, projektowanie przestrzenne);
– Technikum Ekonomiczno-Administracyjne Nr 1, Poznań, Marszałkowska 40 (technik informatyk; sp. grafika komp., projektowanie stron WWW);
– Technikum Nr 19 w Zespole Szkół Licealno-Technicznych, Poznań, ul. 28
Czerwca 1956r. 352/360 (technik informatyk, sp. grafika komp.);
– Technikum Architektury Krajobrazu przy Zespole Szkół Budowlanych, Poznań,
ul. Grunwaldzka 152 (technik architektury krajobrazu).
Dotychczas wykłady dla uczniów biorących udział w projekcie wygłosili dr Augustyn Surdyk (29.06.2009: „Ogólne wprowadzenie do ludologii”) i mgr inż. Krzysztof Wardziński (29.06.2009: „Sztuczna inteligencja w grach”).


Członek PTBG, dr inż. Jan Zych, 25 lutego 2009 uczestniczył w warsztatach dla ekspertów z wojewódzkich struktur zarządzania kryzysowego. Rozgrywana gra symulacyjna posłużyła jako background do dyskusji nad możliwościami wykorzystania gier i symulacji do edukacji kadr reagowania kryzysowego oraz doskonalenia procesów zarządzania kryzysowego. Uczestnikom zaprezentowane zostały przykłady zastosowania gier i symulacji w administracji publicznej w Polsce oraz krajach Europy Zachodniej.

Gra ta to m.in. symulacja zarządzania wieloszczeblową organizacją w sytuacji ograniczonych zasobów, utrudnionej komunikacji i wybuchających kryzysów.

Dr inż. Jan Zych jest cybernetykiem, autorem gier: Gambit, Gambler, GMX.

Problematyką konstruowania komputerowych gier symulacyjnych zajmuje się od kilkunastu lat. Jest wykładowcą akademickim, prowadzi m.in. przedmiot „gry decyzyjne”.


W dniach 22-23 listopada 2008 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się czwarta międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”, pod tytułem „XXI wiek – wiekiem gier? Przydatność gier w poznawaniu i kształtowaniu zjawisk społecznych”. Informacje pod adresem www.gry2008.konferencja.org. W konferencji wzięli udział uczniowie klasy 1D – „Norwid” (rozszerzony język polski, historia) III L.O. im. św. Jana Kantego w Poznaniu. Licealiści, jak i opiekunowie grupy zostali zwolnieni z wszelkich opłat konferencyjnych.


Przedstawiciele PTBG w osobach Przewodniczącego (dr Jerzy Szeja) oraz Zastępcy Przewodniczącego (dr Mirosław Filiciak) zostali zaproszeni do udziału w pracach Zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji nieletnich w elektronicznych środkach masowego przekazu, którego to spotkania odbywają się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prace te są spowodowane jednocześnie dążeniem rządu RP do odpowiedniej ochrony nieletnich w sytuacji istotnej zmiany kulturowej wynikającej z rozwoju środków społecznej komunikacji, jak i dyrektywami UE zmierzającymi do unormowania prawnego elektronicznych środków przekazu i zwiększenia bezpieczeństwa społeczeństw europejskich ze szczególnym uwzględnieniem młodocianych.
W dniu 11.09.2008 r. odbyło się główne spotkanie inicjujące prace z udziałem reprezentacji odpowiednich władz RP oraz odpowiedniego grona reprezentantów mediów elektronicznych, ruchów społecznych i zaproszonych ekspertów (w tym ww. członków ZG PTBG oraz członka Rady PTBG – dr Dominiki Urbańskiej-Galanciak, która to reprezentuje Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego). Spotkaniu przewodniczyła Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Pani Elżbieta Radziszewska. Zastępca przewodniczącego Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Łukasz Rędziniak zrelacjonował przebieg konferencji Rady Europy w Sztokholmie, która dotyczyła przyszłości programu „Budowanie Europy z dziećmi i dla dzieci na lata 2009-11”.
W obrębia Zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji nieletnich w elektronicznych środkach masowego przekazu powołano podzespoły:

1. Podzespół ds. zmian legislacyjnych – w celu:
– Dostosowania prawa polskiego do unijnego w zakresie ochrony nieletnich.
– Wdrożenia przepisów mających na celu skuteczne zwalczanie pornografii dziecięcej i pedofilii, treści rasistowskich.
– Adaptacji rozwiązań mających na celu ułatwienie działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci instytucjom zajmujących się tą tematyką.
– Opracowania niezbędnych zmian w prawie polskim, wypracowanie treści porozumień pomiędzy rządem RP a dostawcami usług internetowych
– Prowadzenia współpracy międzynarodowej.
2. Podzespół ds. kampanii edukacyjnych i medialnych – w celu:
– Wymiany pomysłów dotyczących kampanii, wzmocnienie ich oddziaływania oraz objęcie patronatem przez KPRM. Jak edukować, współpraca z ekspertami.
– Aplikowania o środki unijne.
– Wprowadzania edukacji medialnej do szkół. Wykorzystanie gier w lekcjach w-f czy matematyki. „Komputer dla każdego”
– Zaproponowania zmian w Podstawach Programowych Kształcenia Ogólnego i Ustawie o Systemie Oświaty.
– Opracowania procedur postępowania wobec przypadków cyberbullingu w szkołach przez pedagogów, model współpracy z Policją.
3. Podzespół ds. regulacji telewizyjnych – w celu:
– Analizy obowiązków jakie nakłada na stacje telewizyjne polskie prawo i jakie inne rozwiązania prawne można stosować – OFCOM.
– Przygotowania polityki ochrony nieletnich w obliczu zmiany sposobu emisji programów na cyfrowy od 2015 r.
– Inicjowania badań na temat oglądalności TV przez młodych widzów i wpływu prezentowanych treści na rozwój nieletnich.
– Wypracowania jednolitego stanowiska nadawców w zakresie zasad ochrony nieletnich.
– Wypracowania technicznych sposobów ograniczania dostępu do niepożądanych treści w telewizji (np. stworzenia specjalnego panelu dla nieletniego użytkownika, określenia stosownych godzin emisji, oznaczenie programów).
4. Podzespół ds. bezpieczeństwa Internetowego i oprogramowania interaktywnego – w celu:
– Przyjęcia strategii działania na rzecz odpowiedniego oznaczania gier komputerowych i wideo w Polsce, przyjęcia karty zasad bezpieczeństwa serwisów społecznych.
– Opracowania zasad postępowania dla portali społecznościowych (jasny regulamin, możliwość wnoszenia skarg, możliwość kontaktu z prowadzącym portal).
– Zachęcania do wydzielenia przez ICP (Internet Content Providerów) serwisów z treściami obscenicznymi z ogólnej grupy usług.
– Blokowania witryn z pornografią dziecięcą.
– Wypracowania wspólnego modelu obsługi zgłoszeń.
5. Podzespół ds. bezpieczeństwa telefonicznego – w celu:
– Współpracy z siecią komórek INSAFE,
– Inicjowania przeprowadzenia badań na temat sposobów korzystania przez dzieci z telefonów komórkowych.
– Wypracowania sposobów utrudniania kontaktu nieletnich z niepożądanymi treściami.
– Przeciwdziałania spamom telefonicznym.
– Uświadamiania użytkownikom niebezpieczeństw.
– Umożliwienia zgłaszania nielegalnych treści i otrzymywanych spamów.

Członkowie PTBG biorą aktywny udział w posiedzeniach ww. podkomisji.