Nadchodzące

XV KONFERENCJA NAUKOWA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA GIER

z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier  

nt.

Gry i granie jako rozrywka, nauka i sztuka

Poznań, 16–17 listopada 2019 roku

 Po raz piętnasty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem „Kulturotwórcza funkcja gier” (pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 2005 r.) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu zorganizowanym przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Pracowni Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu.


W tym roku proponujemy następujące zakresy zagadnień pod rozwagę jako tematy referatów oraz dyskusji:

– aspekty prawne związane z grami;

– siatka pojęciowa dotycząca gier/grania i badania gier;

– e-sport i e-sportowcy;

– teoria gier implementowana w grach;

– gry poważne, edukacyjne, symulacyjne;

– gry w perspektywie socjologicznej, psychologicznej, inżynierskiej, językowej;

– ekonomiczne aspekty gier;

– gry w zastosowaniach medycznych;

– gamifikacja jednostek lekcyjnych;

– gry – instytucjonalizacja;

– gra jako nośnik, akcelerator, medium kultury współczesnej;

– przemysł „growy” i gamedev;

– literatura i periodyki dotyczące gier;

– kultura wysoka i popularna wobec gier.

Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy. Do zobaczenia w Poznaniu!

Kontakt z organizatorami: gry@konferencja.org.

Rada Programowa konferencji

Przewodniczący: Prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski (Łódź University, Poland),
Prof. Espen Aarseth (IT University of Copenhagen, Denmark),
Prof. USWPS dr hab. Mirosław Filiciak (SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland),
Prof. Aki Järvinen (Sheffield Hallam University, UK),
Prof. Frans Mäyrä (University of Tampere, Finland),
Prof. UP w Krakowie, dr hab. Henryk Noga (Pedagogical University of Kraków, Poland),
Prof. Olli Sotamaa (University of Tampere, Finland),

Prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko (University of Lower Silesia, Wrocław, Poland)
Prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland),
Prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland),
Dr Paweł Hostyński (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland),

Dr Britta Stőckmann (Games Research Association of Poland, Kiel, Germany),

Dr Dominika Urbańska-Galanciak (Games Research Association of Poland).

Komitet Organizacyjny konferencji

Przewodniczący: Dr Augustyn Surdyk (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland),
Sekretarz Konferencji: Dr Michał Mochocki (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland),
Dr Jerzy Szeja (Games Research Association of Poland),

Dr Agata Zarzycka (University of Wrocław, Poland),
Dr inż. Jakub Marszałkowski (Poznań University of Technology, Poland),

Mgr Stanisław Krawczyk, (Warsaw University),
Mgr Roman Budzowski (Games Research Association of Poland, Szczecin, Poland).

Koszt uczestnictwa

I. Opłaty dla uczestników z referatem (bez rozróżnienia na studentów i innych):

1. Spoza PTBG – 300 zł

2. Dla członków PTBG – 200 zł (w tym składka za nadchodzący rok 2020)
 

II. Opłaty dla uczestników konferencji bez referatu:

1. Spoza PTBG (studenci i inni) – 60 zł

2. Dla członków PTBG:

a) studentów – 100 zł (w tym składka za nadchodzący rok 2020)

b) pozostałych – 120 zł (w tym składka za nadchodzący rok 2020)

Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacji oraz materiały naukowe. Określenie „student” dotyczy osób studiujących, które nie posiadają tytułu magistra.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwolnienie z opłaty za bierny udział w konferencji. Studenci, którzy pragną się o nie ubiegać, mogą przysłać odpowiedni e-mail z krótkim uzasadnieniem na adresgry@konferencja.org. Liczba zwolnień jest ograniczona – po wyczerpaniu przyjętego limitu zamieścimy stosowną informację na naszej stronie.Wszystkich uczestników konferencji prosimy jednak o rejestrację w systemie. 

Wpłaty należy kierować na konto: Polskie Towarzystwo Badania Gier, PKO BP SA, nr konta bankowego: 39 1020 4027 0000 1902 0396 6587 z dopiskiem: „Konferencja 2019”.

Opłatę prosimy uiszczać do 31 października 2019 roku. Zakwaterowanie i wyżywienie w czasie konferencji możliwe jest we własnym zakresie lub w miejscach wskazanych przez organizatorów. Uczestników konferencji zapraszamy do nadsyłania artykułów do czasopisma „Homo Ludens”, które otrzymało 20 punktów w ostatniej ministerialnej ocenie periodyków naukowych.


Szczegóły na stronie: www.gry.konferencja.org