Składka członkowska za rok 2021

Szanowni Członkowie PTBG!

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z ustaleniami I Walnego Zebrania Członków Towarzystwa z 2005 r. termin regulowania składek członkowskich za bieżący rok (2021) mija 10 lutego, choć jest to data umowna i można uiszczać je z opóźnieniem.

Podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Badania Gier (21.11.2015) zostały ustalone wysokości składek dla członków towarzystwa:

– dla studentów (osób studiujących, które NIE POSIADAJĄ TYTUŁU MAGISTRA) 40zł

– dla pozostałych członków zwyczajnych PTBG 60zł.

Składki należy wpłacać na konto:

Polskie Towarzystwo Badania Gier

ul. Kossaka 9/7, 60-759 Poznań

Nr konta bankowego:

PKO BP SA: 39 1020 4027 0000 1902 0396 6587

Tytułem: Składka członkowska za rok 2021 + imię i nazwisko wpłacającego.

Uprzejmie dziękujemy wszystkim osobom, które już uregulowały składki za rok 2021 np. przy okazji udziału w ostatniej konferencji PTBG (listopad 2020: http://gry.konferencja.org) lub w ostatnich tygodniach.

Z okazji jubileuszu piętnastolecia istnienia PTBG (rejestracja nastąpiła 12.05.2005 r.) decyzją Zarządu Głównego wszyscy aktywni członkowie Towarzystwa, którzy wywiązują się z obowiązku opłacania rocznych składek i nie mają zaległości, otrzymają unikatowe, pamiątkowe dziesięciościenne, zdobione kostki do gry z logo Towarzystwa, wykonane przez firmę Q-Workshop (Członka Wspierającego PTBG).

Uprzejmie prosimy tych z Państwa, którzy jeszcze ich nie otrzymali o przesłanie drogą elektroniczną na skrzynkę pocztową Towarzystwa: PTBG@PTBG.org.pl Państwa aktualnego adresu, na który ma być przesłana pamiątkowa kostka (nawet jeśli nie różni się od podanego w deklaracji członkowskiej). Również pod tym adresem mailowym można uzyskać informacje o zaległych składkach.

Wysyłka trwa od jubileuszowego roku 2015. Informowaliśmy o niej tutaj: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1162864940442914&id=115224821873603.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że zaprzestanie opłacania składki członkowskiej nie jest równoznaczne z wystąpieniem z Towarzystwa (należy tego dokonać pisemnie, przynajmniej drogą elektroniczną). O prawach i obowiązkach członków PTBG, wystąpieniu oraz wykluczeniu z Towarzystwa mówią § 12-15 Statutu (całość dostępna na stronie https://www.ptbg.org.pl/o-ptbg/statut-ptbg/). W związku ze stałą aktualizacją danych PTBG uprzejmie prosimy o kontakt wszystkie osoby, które z jakichś powodów pragną zawiesić członkostwo w towarzystwie.

§ 15. 

1. Wykluczeniu z Towarzystwa podlega członek: 

(…)

c) który przez minimum dwa lata, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia władz Towarzystwa , nie wypełnia obowiązków określonych w § 12 Statutu. 

2. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego, na pisemny wniosek dowolnego członka Towarzystwa poparty co najmniej 20 podpisami innych członków Towarzystwa, lub z inicjatywy własnej Zarządu. 

3. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania. 

4. Usunięcie członka z Towarzystwa nie zwalnia go z obowiązku wywiązania się ze wszystkich ciążących na członku umownych, rzeczowych i finansowych zobowiązań względem Towarzystwa.

Decyzją Zarządu Głównego od 2012 r. zwolnieni z opłacania składek są Członkowie Zwyczajni PTBG będący jednocześnie Przedstawicielami Członków Wspierających Towarzystwa.

Członkowie PTBG uprawnieni są do udziału w corocznych konferencjach Towarzystwa ze zniżkowymi opłatami konferencyjnymi.

Ponadto gorąco zachęcamy do odwiedzania forum PTBG (wejście ze strony głównej: https://www.ptbg.org.pl/forum/index.php), profilu PTBG (w tym albumów) w portalu Facebook (http://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Badania-Gier-Games-Research-Association-of-Poland/115224821873603) oraz do lektury czasopisma „Homo Ludens” (dostępne do pobrania w bezpłatnej wersji cyfrowej ze strony Towarzystwa: https://www.ptbg.org.pl/HomoLudens/ oraz platformy PRESSto: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/index) i innych publikacji Towarzystwa (więcej informacji tutaj: https://www.ptbg.org.pl/publikacje/).

Zapraszamy również do działalności w istniejących Kołach PTBG (lista dostępna tutaj: https://www.ptbg.org.pl/o-ptbg/kola/). Informacje i komunikaty dot. działalności Kół publikowane są na witrynie internetowej PTBG, w odpowiednich działach forum oraz w profilu towarzystwa w serwisie Facebook.

Jednocześnie uprzejmie prosimy osoby, które jeszcze tego nie uczyniły o uzupełnienie/aktualizację danych na liście członków PTBG wg wzoru na stronie: https://www.ptbg.org.pl/o-ptbg/czlonkowie/ i nadesłanie uzupełnień na adres PTBG@PTBG.org.pl.