Homo Ludens

„Homo Ludens” (ISSN 2080-4555) to pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce i zarazem oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tytuł pisma nawiązuje do klasycznej już pozycji holenderskiego historyka i antropologa kultury Johana Huizingi „Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury” (1938). Czasopismo publikuje artykuły przeglądowe, polemiczne, ogólne i przyczynkowe, wspomnieniowe oraz wybrane recenzje i sprawozdania w języku polskim, angielskim i niemieckim. Pismo ukazuje się w internecie w postaci ciągłej – przed opublikowaniem ostatecznych wersji tekstów na witrynie periodyku dostępne są wersje przeznaczone do wczesnego cytowania (ang. early citation versions). Artykuły dostępne są także w wersji drukowanej, zwykle po opublikowaniu ostatecznej wersji elektronicznej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. Do wszystkich artykułów periodyku możliwy jest bezpłatny dostęp pełnotekstowy z tej witryny.

„Homo Ludens” (ISSN 2080-4555) is the official journal of the Games Research Association of Poland (Polskie Towarzystwo Badania Gier). The journal carries original articles on various aspects of ludology as broadly perceived games research in the humanities, social and other sciences. It presents a representative survey of empirical and theoretical research conducted in this area in Poland and abroad as well as reflections on issues in the area of game studies. It also publishes selected book reviews in this area. The language of the journal is basically Polish but articles in English and German are also accepted. The journal is issued on line in a form of a continuous publication – before publishing of the final versions of the texts on its website early citation versions are available. The articles are also available in a print version of the journal issued usually after the publication of the final digital version. The original version of the journal is the digital one.
Free of charge full-text access to all of the articles is available on this site.